REGLAMENT CURSA

NOMENCLATURA

El dia 29 de juny de 2024 a les 20:30h es celebrarà la VII Cursa de Els Tres Tossals amb sortida al Tossal dels Morts d’Alcoletge.

La prova està organitzada per l’Associació Atlètica de Els Tres Tossals amb el recolzament de l’Ajuntament d’Alcoletge.

 

HORARI CURSA               

El Dissabte 29 de juny de 2024 es celebrarà la 7ª Edició de la Cursa de Els Tres Tossals a Alcoletge, amb sortida a les 20:30h i amb un temps màxim per completar el recorregut d’1 hora i 30 minuts.

 

PARTICIPACIÓ

La Cursa està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes mes grans de 14 anys, sempre i quan estiguin correctament inscrits, tant en temps com forma.

Els menors de 18 anys han d’anar acompanyats d’un adult que se’n responsabilitzi. EL dia de la recollida del dorsal hauran de presentar una autorització, que els hi facilitarà l’organització, degudament rellenada i signada pel pare, mare o tutor legal.

 

DISTÀNCIA I RECORREGUT

La prova es disputarà sobre un recorregut de 5,5km i 10km pel terme d’Alcoletge i sobre una superfície d’asfalt i terra.

La sortida i arribada estaran localitzades al Tossal dels Morts.

Els punts d’avituallament estaran situats, aproximadament, als quilòmetres 3, 5, 8 i a l’arribada.

L’organització pot modificar el recorregut per causes alienes o de força major.

El recorregut complet es pot consultar a la pàgina web www.trestossals.com.

 

INSCRIPCIONS

Les inscripcions estan obertes a partir del 14/05/2023 fins al dia de la Cursa o fins que s’arribin als 450 inscrits en la cursa i 250 inscrits en la caminada.

La inscripció tindrà un cost de dels 14 al 18 euros amb samarreta i 8 a 10 euros sense samarreta i només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament.

Preu Inscripció Cursa 5,5km i 10km:

-          Fins a 200 inscrits : 14 euros

-          De 201 a 300 inscrits: 16 euros

-          De 301 a 350 inscrits: 18 euros

Preu Inscripció Cursa Sense Samarreta:

-          Fins a 200 inscrits : 8 euros

-          De 201 a 300 inscrits: 9 euros

-          De 301 a 350 inscrits: 10 euros

Preu Inscripció Caminada:

-          Fins a 150 inscrits : 14 euros

-          De 151 a 200 inscrits: 16 euros

-          De 201 a 250 inscrits: 18 euros

Preu Inscripció Caminada sense Samarreta:

-          Fins a 200 inscrits : 8 euros

-          De 201 a 300 inscrits: 9 euros

      - De 301 a 350 inscrits: 10 euros

 

 

RETIRADA DEL DORSAL, XIP  i BOSSA DEL CORREDOR/A

La recollida del Dorsal, Xip i Bossa del corredor/a i del caminador/a es farà el divendres 28 de Juny (lloc i hora a determinar) i el dia de la prova de 18:00H  a 20:00h al Tossal del Morts.

El fet de no retirar el dorsal i la bossa en els dies establerts significar renunciar-hi.

No es pot participar a la Caminada i/o a la Cursa sense Dorsal.

Es obligatori l’ús del xip de cronometratge en la Cursa (no en la caminada). Si no es disposa un xip en propietat se n’haurà d’adquirir un de lloguer (2 euros Iva Inclòs). Aquest xip es d’ús personal i intransferible i s’ha de retornar al finalitzar la prova.

Fins al 31 de maig es pot triar la mida de la samarreta.  A partir d’aquesta data es podrà escollir la talla el dia de la recollida del dorsal i serà per ordre de retirada del dorsal fins que s’esgotin les talles. NO es podrà fer canvis.

En el cas de NO participar a la Cursa, no es retornaran els diners ni de la inscripció ni del lloguer del XIP.

 

CATEGORIES I PREMIS

Les Categories premiades seran:

-          Cursa 10 km

o   Els tres primers masculí  i les tres primeres femení ABSOLUTS/ES.

o   Primer i Primera de categoria Júnior

o   Primer i Primera de categoria Sènior

o   Primer i Primera de categoria Màster40

o   Primer i Primera de categoria Màster50

** Premis als participants locals:

§  Primer i Primera del municipi d’ Alcoletge

-          Cursa de 5,5 km

o   Els tres primers masculí  i tres primers femení ABSOLUTS/ES.

o   Primer i Primera de categoria Júnior

o   Primer i Primera de categoria Sènior

o   Primer i Primera de categoria Màster40

o   Primer i Primera de categoria Màster50

** Premis als participants locals:

§  Primer i Primera del municipi d’ Alcoletge

Les categories son excloents, és a dir, una mateixa persona no es pot premiar en dues categories.

Els premis es lliuraran el mateix dia de la Cursa a la zona del pòdium una vegada finalitzada la prova.

 

VEHICLES

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats i autoritzats per l’Organització de la cursa.

Queda totalment prohibit seguir als corredors o fer la cursa en cotxe, bici, skates, tricicles, handbikes, etc. Degut al perill que pot suposar per als participants.

 

SERVEI DE GUARDA- ROBA

Hi haurà servei de guarda-roba de les 19:00h a les 22:00h. Per utilitzar aquest servei serà imprescindible fer el lliurament de qualsevol peça en una bossa o motxilla.

L’Organització no es farà responsable en cap cas del material que hi hagi a l’interior d eles bosses/motxilles.

 

ASSITENCIA MÈDICA

L’Organització comptarà amb un servei d’ambulància en el punt d’arribada i sortida de la Cursa.

 

DESQUALIFICACIONS

L’Organització està en plenes facultats per a retirar durant la prova:

-          Qualsevol corredor/a i/o caminador/a que presenti mal estat físic.

-          Al corredor/a i/o caminador/a que no realitzi el recorregut complert.

-          Al corredor/a que no tingui el dorsal i/o xip i no el porti visible.

-          Al corredor/a i/o caminador/a que manifesti un comportament no esportiu.

De qualsevol manera podrà ser desqualificada la persona que falsifiqui o intenti falsificar el dorsal i/o corri amb el nom d’un altre corredor/a i/o caminador/a.

 

ABANDONAMENTS

Tots aquells corredors/es i/o caminadors/es que vulguin abandonar la Cursa o Caminada per qualsevol motiu, només ho hauran de fer i notificar als punts d’avituallament.

 

RESPONSABILITAT

L’Organització  no es farà responsable dels danys que poguessin causar o es poguessin cursar els participants a la prova per imprudències o negligències dels mateixos.

De la mateixa manera el participant declara estar en condicions físiques òptimes per a la realització de la mateixa i ho fa sota la seva responsabilitat, eximint a la Organització de la mateixa.

Els menors de 14 anys participaran sota la responsabilitat d’un adult acompanyant.

L’Organització es reserva el dret sobre la imatge de la prova en exclusivitat, així com el dret en l’explotació de les imatges, fotografies i vídeos de la prova.

Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar amb el consentiment de l’Organització.

L’Organització es reserva el dret de realitzar l’enregistrament sonor o d’imatges durant el desenvolupament de l’activitat amb finalitats de difusió i arxiu, i sempre d’acord amb la legislació vigent en matèria de drets d’imatge i de protecció a la intimitat de les persones. No obstant això, l’Organització no es fa responsable de l’enregistrament sonor o d’imatges per part de terceres persones.

ACCEPTACIÓ

Tots els participants, pel fet d’inscriure’s accepten el present reglament i en cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el mateix, restarà al que decideixi la Organització.

La Inscripció dels participants a la Cursa i/o Caminada, implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s’exposa:

-          Certifico que estic en bon estat físic.

-          Eximeixo de tota responsabilitat que de la participació en la cursa pogués derivar com pèrdua d’objectes personals per robatori o altres circumstàncies a la organització, patrocinadors i col·laboradors.

-          Renuncio a tota acció legal, que pogués derivar-se de la participació a la Cursa.

-          Autoritzo a la Organització de la Cursa a la gravació total o parcial de la meva participació mitjançant pel·lícules, televisió, fotografies, radio i qualsevol mitjà conegut o per conèixer, i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar sense dret per la meva part a rebre cap compensació econòmica.

-          La Inscripció a la Cursa/Caminada es personal i intransferible.

-          No s’admeten devolucions sota cap causa.

-          La Organització no assumirà cap responsabilitat si la cursa es suspèn o aplaça per raons de causa major.

El participants accepten explícitament que el seu nom, cognoms, sexe i any de naixement sigui publicat a les llistes d’inscrits, com també a la de resultats seguint la normativa establerta.

Inscriure’s en aquesta prova suposa l’acceptació plena de les normes establerts i d’aquest reglament.

 

PRIVACITAT

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantía dels Drets digitals, i en els arts 12 a 21 del Reglament General de Protecció de Dades (R 2016/679), A.A. ELS TRES TOSSALS  amb CIF G25826041 , amb domicili a Alcoletge ,C/ Sitjar, 2 Alcoletge (Lleida), li informa que la recollida i tractament de les Dades Personals que vostè ens facilita té com a finalitat poder gestionar les classificacions i resultats, i enviar publicitat sobre campanyes i productes.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, i/o se sol•liciti la seva supressió per l’interessat de forma expressa.
A.A. ELS TRES TOSSALS ha adoptat les mesures organitzatives i de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, que estableix la vigent LOPD i el seu Reglament de desenvolupament aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre (RLOPD), i el Reglament Europeu de Protecció de Dades. Així mateix, garanteix que el tractament de les Dades de Caràcter Personal es realitza amb la màxima confidencialitat i seguretat, sense que les mateixes siguin cedides a tercers sense l’exprés consentiment del titular de les dades.
En virtut del que es disposa en l’article 15 i següents de la LOPD i en els termes que indica el seu RLOPD, i el Reglament Europeu de Protecció de Dades, el titular de les dades pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, transparència, supressió, limitació i portabilitat a les seves dades, dirigint-se per escrit a A.A. ELS TRES TOSSALS, amb domicili a Alcoletge, C/Sitjar, 2 Alcoletge (Lleida), bé a través de correu electrònic a 
trestossals@gmail.com Assabentat i conforme amb l’exposat als apartats precedents, el/la participant CONSENTEIX EXPRESSAMENT I AUTORITZA a A.A. ELS TRES TOSSALS per a que tracti les Seves Dades de Caràcter Personal que voluntàriament cedeix i comunica, d’acord amb el que es disposa a la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal i les seves normes de desenvolupament, que limita la referida autorització al compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del Responsable del Tractament en l’àmbit de la institució, els seus departaments, ens, col·laboradors i institucions annexes, així com la cessió als estaments oficials públics i privats oportuns necessaris per a l’eficaç acompliment de les seves atribucions i el compliment de les seves atribucions i el compliment del seu objecte.